AYLİN BİLGİN KARABULUT KLİNİĞİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

AYLİN BİLGİN KARABULUT KLİNİĞİ (“Klinik”) olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

 1. TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

KVKK : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Klinik’i ifade eder.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Klinik https://www.aylinbilginkarabulut.com/İnternet sitesi üzerinde online çevrimiçi yapmış olduğunuz gezinti sebebiyle işlenen verileriniz ile ilgili veri sorumlusu olup Anayasa ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir. İnternet sitesi üzerinden ve internet sitesine yönlendirme yapan sosyal medya hesapları aracılığıyla verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir:

İnternet sitesinde yer alan e-posta adresi üzerinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi, log kayıtları ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

İnternet sitesinde yer alan telefon numarası üzerinden iletişim kurmanız durumunda; kimlik bilginiz ve iletişim bilginiz, şikayetleriniz,

Kanuni gereklilik sebebiyle; https://www.aylinbilginkarabulut.com/adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz, işlenecektir.

https://www.aylinbilginkarabulut.com/sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların yürütülebilmesi,
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla, 

KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, Klinik’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan Klinik doktorları tarafından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Klinik’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması dâhilinde işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; avukatlar, denetçiler ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; tarafınızca özel yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, mahkeme gibi resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kurum veya kuruluşlarına KVKK 8. ve 5/2 maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektupla veya şahsen veya noter kanalıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise işbu posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. 

KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini Klinik’ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda Klinik tarafından seçilen imha yöntemini neden seçildiği ile ilgili Klinik’ten bilgi talep edebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla Klinik’e ulaştırılmasından itibaren en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup Klinik sizden yalnızca başvurucu ile veri sahibinin eşleştirilebilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilecektir.

Klinik olarak, https://www.aylinbilginkarabulut.com/  içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğu takdirde Klinik’in gizlilik ilkelerinin sadece https://www.aylinbilginkarabulut.com/dijital platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz. Bu aydınlatma metni sitede yer alan Kişisel Verileri İşleme Politikası, Çerez Politikası ve Veri Saklama ve İmha Politikası ile bir bütündür. 

© 2012 - 2021 / Tüm içeriklerin kullanım hakkı saklıdır.

WhatsApp chat